Witamy na stronie GOPS Tuchomie

AKTUALNOŚCI

30.11.2022 r.

DOSTĘPNE MIESZKANIE

Skorzystaj z dopłaty do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed
budynkiem.
DL_sam Dostępne mieszkanie.pdf
A4 Dostępne mieszkanie.pdf

Po szczegółowe informacje odsyłamy na stronę PFRON:


17.11.2022 r.

W dniu 17.11.2022r. w ramach projektu „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.” Seniorzy z Gminy Tuchomie spotkali się z seniorami Gminy Czarna Dąbrówka w celu integracji, wymiany doświadczeń. Spotkaniu

towarzyszyła dobra zabawa i bardzo miła atmosfera.


04.11.2022 r.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA POPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby zainteresowane kolejną edycją Programu Żywnościowego z POPŻ na rok 2023 powinny dokonać pisemnego zgłoszenia w GOPS w Tuchomiu, pok. nr 12 w terminie do 10 grudnia 2022 r. Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1707,20 dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1320 zł dla osoby w rodzinie.

WAŻNE!

Z pomocy żywnościowej będą mogły skorzystać tylko te osoby, które spełniają kryteria dochodowe i złożą pisemny wniosek w podanym wyżej terminie.


26.10.2022 r.

Bezpłatny poradnik na temat polityki senioralnej

Polityka senioralna w praktyce, czyli jak stanąć frontem do osób starszych, nie stworzyć pułkownika, trafić z celami i odnieść sukces” to tytuł unikatowej w skali kraju publikacji poświęconej tworzeniu i zarządzaniu lokalną polityką senioralną. Poradnik można pobrać bezpłatnie pod adresem www.radnysenior.pl (zakładka „Aktualności”) natomiast pierwszych 100 chętnych osób może go zdobyć w wersji drukowanej.


Poradnik adresowany jest do szerokiego grona odbiorców w lokalnych środowiskach, którzy chcą poznać istotę prac nad polityką senioralną i być może włączyć się w ich przebieg. Zapewne przyda się także pracownikom administracji samorządowej koordynującym tego rodzaju poczynania, bądź przygotowującym się do procesu wypracowania lokalnej polityki senioralnej w swojej gminie.


Poradnik „Polityka senioralna w praktyce” to nie tylko solidny zastrzyk wiedzy teoretycznej, to także konkretne przykłady i liczne praktyczne wskazówki. Poradnik powstał na bazie wielomiesięcznych prac nad lokalnymi politykami senioralnymi dla Wałcza, Sławna oraz Dębna. Opracował go dr Sławomir Doburzyński, autor książek z dziedziny rozwoju regionalnego, publicysta, autor i współautor dokumentów strategicznych i koncepcji rozwoju, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem.


Publikacja powstała pod auspicjami Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina i stanowi podsumowanie dwuletniego projektu „Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów” realizowanego dzięki dotacji z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.


Projekt miał na celu wszechstronne wsparcie gminnych rad seniorów, tak aby jak najefektywniej mogły realizować swoją funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w działaniach na rzecz środowiska osób starszych. O efektach projektu przeczytacie Państwo na stronie www.radnysenior.pl


13.09.2022 r.

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu przypomina, że dnia 15 września 2022 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego. Wniosek do pobrania TUTAJ.

Przy składaniu wniosku należy udokumentować dochody z miesiąca sierpnia 2022 r. Kryterium dochodowe wynosi 600 zł na osobę w rodzinie.


24.08.2022 r.

ZAPRASZAMY NA PIKNIK SENIORALNY


08.07.2022 r.

WYSOKIE KWALIFIKACJE POMORZAN

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w projekcie "Wysokie kwalifikacje Pomorzan", w którym można skorzystać z dofinansowanego w 80% kursie prawa jazdy kat. C/D lub kursie kwalifikacyjnym na przewóz rzeczy / osób.

Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania miejsc.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą miały zagwarantowane:

1) badania lekarskie, w tym psychologiczne potwierdzające zdolność do uczestnictwa w kursie (koszt w całości pokrywany przez Twin Media)

2) kurs prawa jazdy kat. C/D lub kurs kwalifikacyjny na przewóz rzeczy / osób (Twin Media pokrywa 80% wartości kursu, a uczestnik szkolenia pokrywa koszt 20% wartości kursu)

3) egzamin (koszty egzaminów w całości  pokrywa Twin Media)

4) jeden egzamin poprawkowy, w przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu (koszt egzaminu poprawkowego w całości pokrywa Twin Media).

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby:

1) mające co najmniej 18 lat;

2) mieszkające na terenie województwa pomorskiego;

3) zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach (firmy do 250 pracowników) lub podmiotach ekonomii społecznej (m.in. NGO, CIS, KIS, WTZ, ZAZ), tj. osoby pracujące na umowę o pracę, świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecania albo umowy o dzieło, prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą;

4) o niskich kwalifikacjach (tj. posiadać wykształcenie max. ponadgimnazjalne) lub osoby mające ukończone co najmniej 50 lat (wtedy wykształcenie nie ma znaczenia);

Szczegółowe informacje nt. projektu:  http://twinmedia.pl/wysokie-kwalifikacje-pomorzan/


08.02.2022 r.

Gmina Tuchomie od 01.12.2020-30.06.2023 realizuje projekt partnerski finansowany ze środków Funduszy Europejskich Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim. Celem projektu „SenioRITA” jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, które wykorzystywać będą istniejącą infrastrukturę techniczną (Ośrodki Pomocy Społecznej) oraz nowo powstałe instrumenty animacji środowiskowej i wolontariat. Projekt wspierać ma osoby zagrożone wykluczeniem społecznym –seniorzy, opiekunowie faktyczni oraz animować lokalne środowisko na rzecz poprawy wizerunku i postrzegania osób starych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych.
W ramach projektu uczestnicy korzystają  z :
-usług opiekuńczych i asystenckich,
- teleopieki domowej,
-rehabilitacji domowej,
-wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
-zajęć profilaktyczno-ruchowych,
-szkoleń i warsztatów,
-pogadanek zdrowotnych
-mobilnego poradnictwa psychologicznego
-wyjazdów integracyjnych
-pikników.
W ramach projektu zostały wyremontowane i doposażone sale wiejskie w Modrzejewie i Trzebiatkowej.

08.02.2022 r.

Zasady ubiegania się o pomoc żywnościową z Banku Żywności.


04.02.2022 r.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 oraz zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021.


18.01.2022 r.

DODATEK OSŁONOWY

Składam wniosek papierowy:

1. Przyjdź do GOPS Tuchomie (pn-pt w godz 7:00-15:00) i weź wniosek papierowy, wypełnij, podpisz i zostaw pracownikowi GOPS


2. Możesz również pobrać wniosek, który jest poniżej, wypełnić w domu i przynieść osobiście lub wysłać listownie (listem poleconym).

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.


Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których dochody w 2020 r. nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dochodu rodziny ustala się na podstawie definicji dochodu określonego w art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.


Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w wersji papierowej (poniżej do pobrania) oraz elektronicznie przez  platformę ePUAP (wymagany profil zaufany).

Termin składania wniosków:
Jeśli złożymy wniosek o dodatek osłonowy do dnia 31 stycznia 2022 r. otrzymamy dodatek wypłacony w dwóch równych ratach. Pierwsza rata zostanie wypłacona do 31 marca, a druga do 2 grudnia. Jeśli wniosek złożymy od 1 lutego 2022 r. otrzymamy dodatek osłonowy wypłacony w całości jednorazowo ( bez dzielenia na raty, w możliwie najszybszym terminie od złożenia wniosku) - tę możliwość rekomendujemy. Ostateczny termin składania wniosków o dodatek osłonowy upływa z dniem 31 października 2022 r. (to ostatni dzień, kiedy możemy złożyć wniosek)

Szczegółowe informacje na temat dodatku osłonowego, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, informacje do pobrania i wiele innych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
Składam wniosek elektronicznie:

Krok 1 Wypełnij dokładnie wniosek wraz załącznikami i podpisz.

Krok 2  Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek.

Krok 3 Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Krok 4 Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym.

Krok 4a Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu

Krok 5 W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres email.

Krok 6 Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku osłonowego zakończy się negatywnie, decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl.


18.01.2022 r.

500+ i RKO

Od 1 stycznia 2022 r. zmienia się miejsce i sposób składania wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. 

Ponadto wprowadzono nowe świadczenie - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. 

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie w zakładce 500+ i RKO


18.01.2022 r.

ZMIANY KRYTERIÓW DOCHODOWYCH

 DO POMOCY SPOŁECZNEJ

Dnia 15 lipca 2021 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które zmienia od 1 stycznia 2022 r. kryteria dochodowe do pomocy społecznej:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł

- dla osoby w rodzinie - 600 zł


W związku z powyższym podwyższa się kryterium dochodowe do programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (150% kryterium dochodowego do pomocy społecznej)

- dla osoby samotnie gospodarującej - 1164 zł

- dla osoby w rodzinie - 900 zł

Zmienia się również wysokość kryterium dochodowe do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (220% kryterium dochodowego do pomocy społecznej):

- dla osoby samotnie gospodarującej - 1707,20 zł

- dla osoby w rodzinie - 1320 zł

Od 1 stycznia 2022 r. podwyższeniu ulega dochód z 1 ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego do kwoty 345 zł.


18.01.2022 r.

PODSUMOWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 

...