O NAS

 


DANE OŚRODKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jana III Sobieskiego 16

77-133 Tuchomie

NIP: 842-102-24-05

REGON: 005322487


KONTAKT 

tel. 59 82 150 49

fax: 59 82 150 53

e-mail: gops@tuchomie.pl


GODZINY PRACY

Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00


 

STATUT

S T A T U T

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu, zwany w dalszej treści niniejszego statutu „Ośrodkiem” działa na podstawie:

–ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.);

–ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);

–innych aktów prawnych określających zadania gminy z zakresu pomocy społecznej;

–uchwały Nr X/34/90 Gminnej Rady Narodowej w Tuchomiu z dnia 23 lutego 1990 roku w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu;

–niniejszego Statutu.

§ 2

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu jest jednostką organizacyjną Gminy Tuchomie.

2.Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Tuchomie.

3.Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Tuchomie.

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

§ 3

Celem działania Ośrodka jest:

1.Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie takim sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2.Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 4

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1.Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.):

- realizacja zadań własnych gminy oraz zadań własnych o charakterze obowiązkowym;

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

2.Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.).

3.Realizacja zadań gminy z zakresu pomocy społecznej określonych innymi powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi.

4.Realizacja innych zadań gminy przekazanych do realizacji na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy Tuchomie.

5.Wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Wójta Gminy Tuchomie:

- w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;

- w sprawach świadczeń rodzinnych.

Rozdział III

Organizacja Ośrodka

§ 5

1. Finansowanie realizacji celów określonych w § 3 oraz zadań wymienionych w § 4 następuje:

1)ze środków budżetu Gminy Tuchomie;

2)ze środków Budżetu Państwa;

3)ze środków pozabudżetowych.

2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok budżetowy.

3. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

§ 6

1.Ośrodkiem kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2.Kierownika zatrudnia Wójt Gminy Tuchomie.

3.Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

4.W zakresie swoich kompetencji Kierownik wydaje zarządzenia.

§ 7

Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny, którego projekt przygotowuje Kierownik Ośrodka a zatwierdza Wójt Gminy.

§ 8

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


KADRA

 

KIEROWNIK

Joanna Kułakowska

Pokój nr 13

tel. 59 82 150 53


KSIĘGOWA

Ewa Cuppa

Pokój nr 7

tel. 59 82 175 07


ŚWIADCZENIA RODZINNE oraz FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Krystyna Ziółkowska

Pokój nr 7

tel. 59 82 175 07


PRACOWNICY SOCJALNI

Halina Wantoch Rekowska

Jarosław Janikowski

Krystyna Megger


Pokój nr 12

 

Pokój nr 12

 

Pokój nr 7

tel. 59 82 150 49tel. 59 82 150 49


tel. 59 82 175 07

 
 

ASYSTENT RODZINY

-

Praca w terenie

 

 
...